Wasoplosser voor instrumenten
1 l — REF. 601150

De wasoplosser verwijdert alle waxresten van alle soorten oppervlakken.

€ 20,00 Incl. BTW
OF
Gebruiksaanwijzing
Voorzorgsmaatregelen bij gebruik
GEVAAR. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Inademing van nevel/damp. Na het werken met dit product uw handen grondig wassen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. Geen braken opwekken. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Gelekte/gemorste stof opruimen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Gooi de inhoud/verpakking veilig weg bij een afvalverwerkingscentrum in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

Klant review EEN HELDERE BLIK

Wasoplosser voor instrumenten
Geef uw mening
UW MENING OVER HET PRODUCT
  • Uw mening over de eigenschappen van het product
  •  
     

Onze verpakkingen zijn onderhevig aan een sorteerinstructie.