Penseelreiniger voor acryl - 75 ml
75 ml — REF. 141008

Voorkomt dat het hars bezinkt en verhardt op de haren van uw borstel.

75 ml

€ 11,89 Incl. BTW
OF
Gebruiksaanwijzing

Details

Na afloop van uw verrichtingen doordrenkt u een Peggy Sage reinigingsdoekje voor penselen met uw reiniger en reinigt u uw penseel daarmee. Voor extra efficiënt reinigen kunt u de punt van uw penseel (alle haren ondergedompeld) rechtstreeks in een beetje Peggy Sage reiniger laten weken.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Inademing van nevel/damp.Na het werken met dit product uw handen grondig wassen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Gooi de inhoud/verpakking veilig weg bij een afvalverwerkingscentrum in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

Vul uw collectie aan

Klant review EEN HELDERE BLIK

Penseelreiniger voor acryl - 75 ml
Geef uw mening
UW MENING OVER HET PRODUCT
  • Uw mening over de eigenschappen van het product
  •  
     

Onze verpakkingen zijn onderhevig aan een sorteerinstructie.