Gel sculpt brush cleaner
240 ml — REF. 189011

Om uw duo Gel sculpt instrument te reinigen en in goede staat te houden.

€ 15,80 Incl. BTW
OF
Gebruiksaanwijzing

Details

Drenk een vierkant watje in Brush Cleaner en verwijder daarmee de overtollige Gel Sculpt van uw penseel.

Leer nu meteen Peggy Sage Gel Sculpt nagels zetten: klik hier!

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik
Gevaar. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk bij inademing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing.Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Inademing van nevel/damp. Na het werken met dit product uw handen grondig wassen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Achter slot bewaren. Gooi de inhoud/verpakking veilig weg bij een afvalverwerkingscentrum in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

Gerelateerde documenten

Om te bekijken

Vul uw collectie aan

Klant review EEN HELDERE BLIK

Gel sculpt  brush cleaner
Geef uw mening
UW MENING OVER HET PRODUCT
  • Uw mening over de eigenschappen van het product
  •  
     

Onze verpakkingen zijn onderhevig aan een sorteerinstructie.